دو نفر فرد تنبل که با استفاده از چرخش پنکه انگور می خورند.