گزارش و بررسی جالب شبکه هندی از تفاهم راهبردی ایران و چین و روابط راهبردی این دو کشور پخش شده از شبکه افق