ویدئوی طنز به صحبت های روحانی که فرموده بودند چرا از دستاوردها و پیشرفت های دولت فیلم نمی سازید؟ کلیپی مرغی در صف دریافت جایزه گلدن گلوب و اسکار