خاطره همسر شهید حاج ابراهیم همت از کمک و محبت ایشان در خانه.