طبق اسناد ساواک محمد رضا پهلوی هر ده روز سه هزار میلیارد تومان در قمار می باخت