این جنگنده تهاجمی بریتانیایی توان حمل 9 تن مهمات را دارد و طیف گسترده ای از تسلیحات هوابه هوا همچنین هوا به سطح را حمل میکند.