خانه های پدری تنها جاییست بعد از خانه خدا که اگر در روز چندین بار هم بری و سر بزنی از دیدنت خوشحال می شوند بروید تا به حسرتتان تبدیل نشده اند.