گمان کنم که نمی بینمت، بگو غلط است؛ امید دادن این بی قرار هم خوب است ... مناجات سوزناک با امام زمان عجل الله با نوای حاج حیدر خمسه.