چند روش برای خطوط آب در رود در نقاشی ایرانی یا نگارگری وجود دارد که استاد مهدوی در این کلیپ یکی از زیباترین روش را آموزش می دهند.