سکاها یکی از قبایل ایرانی تبار بودند که در سراسر آسیای میانه پراکنده شدند و فرهنگ و تمدن ایرانی را در این مناطق گسترش دادند. اما سغدیان مهمترین و تاثیرگذار ترین اقوام ایرانی در این دشت ها به شمار می روند. این قوم که غالبا به امر تجارت می پرداختند فرهنگ های شرق و غرب را از طریق جاده ابریشم به یکدیگر متصل کردند. زبان سغدی که یکی از زبانهای ایرانی میانه شرقی است به عنوان زبان میانجی از سدۀ ششم تا دهم میلادی در سراسر جاده ابریشم به کار رفته است.