با این ترفند شاید بتونید داروهای بچه های رو بهشون بدید اما با پیشرفته شدن این پدیده های شیرین امروز شخصا زیاد مطمئن نیستم.