قسمتی از برنامه با حسین علیه السلام حرف بزن که مهمان برنامه مرحوم خانم آزاده نامداری بودند.