آقای رئیس جمهور به وزرای صمت و کشاورزی گفتند چیزی را گران نکنید! بجز قیمت خودرو، بجز مرغ، بجز احتمالا روغن و برنج و یک سری اقلام دیگر.