استاد اخلاق مرحوم آقا مرتضی تهرانی: روزه یا اعمال دیگه باید خالص برای خدا باشد تا از کرامت خداوندی پاداش داده شود نباید نیت های دیگر باشد.