روند پیدایش و پیشروی داعش ، و طرح مانور ژئو استراتژیک حاج قاسم در برچیدن داعش.