موشن گرافیک؛ نظارت بر انتخابات در ایران و سایر کشورها؛ تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان سیستان و بلوچستان.