کلیپی از صحبت های ناب استاد علی صفایی معروف به عین صاد درباره گناه و توبه در مقابل خداوند