ویدئویی از نقالی خانم پرنیان سادات ندیمی از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی بخش تیمور پخش شده از شبکه آموزش را می بینیم.