برو وقت دنیا رو نگیر؛ استوری - سکانسی بامزه از شیطنت های رسول و محمد در سریال گاندو دو