موشن گرافیک؛ انتخابات در کشورهای عربی؛ تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان سیستان و بلوچستان.