سید حسن نصرالله: وقتی که بشناسیم عاشق می شویم، می توانیم بگوییم درجه عشق بستگی به میزان شناخت است، عشق بر حسب میزان شناخت تشکیل می شود...