طرز پخت بال کبابی همراه با سس تند توسط اردشیر منظم.