چطور میتوان زمان را شکست داد؟ حرکت بر اساس نسبت آن با سرعت نور برابر است با تغییرات در نقطه صفر و فرایند زمانی آن