کلیپی از تشکر و عرض ارادت هنرمندان برای کادر زحمتکش درمان در دوران کرونایی در سال جدید