آتشی که در قیامت، خودش به دنبال مجرم می‌رود؛ حال مجرمان در قیامت ...