حاج آقا عین صاد، علی صفایی حایری می فرمودند: انسان به اندازه ای که حرکت می کند ارزش پیدا می کند و به اون اندازه شیطان به او هجه می آورد و سرمایه گذاری می کند.