علت نگرانی برخی سلبریتی ها و افراد به ظاهر وطن پرست در مورد توافق نامه ایران و چین.