جریان به یاد آوردن سبکتکین پادشاه از نداری خود و شکرگذاری خدا.