نقل جریان ملاقات یوسف پیامبر با نوزادی که به بی گناهی او زبان کشود...