تو سر توپ تماشایی کریم؛گل سوم ایران به سوریه توسط کریم انصاری فرد در دقیقه 81 ایران 3 - سوریه 0