سند جامع همکاریهای راهبردی ۲۵ ساله ؛ترکمنچای چینی یا آخرین میخ بر تابوت هژمونی آمریکا در برنامه روایت ها و هشتگ ها.