کلیپی شامل چند ترفند برای آشپزی مثل پاک کردن میگو، و پاک کردن سبزی و پوست کندن از هلو