مولودی کسی که یاری مثل تو داره ،بیاره بیاره بیاره یه گوشه چشم تو تموم عالم ،نداره،نداره،نداره صدای حاج محمود کریمی میلاد امام زمان (عج) نیمه شعبان سال هشتاد و چهار