با نگاه به داخل می توان به اوج رسید کلیپ کوتاه نصب توربین های بادی که از فناوری های پیشرفته است در کشور عزیزمان ایران