دنزل واشنگتن: اگر اخبار را دنبال نکنی بی اطلاعی اگر گوش کنی گمراه می شوی و این وظیفه شما خبرنگاران است که دنبال اول شدن نباشید حقیقت را بگویید.