۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه شرم آور برای شهرداری تهران!، تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج تهران بزرگ.