بحث تله بی اعتمادی در روانشناسی و رابطه آن با عدم اعتماد در رابطه و سرانجام آن در ازدواج توسط خانم دکتر سمانه رضایی.