ای بهترین بهانه خلقت ظهور کن... منتظر ها منتَظَر اومد انتظار دیگه به سر اومد. واسه نرگس گل پسر اومد منجی کل بشر اومد.