سکانسی از سریال نوروزی گاندو دو که عصبانیت شدید یک مقام وزارت خارجه را از روند مذاکرات برجام نمایش می دهد.