پر کشیده روح ایمان در میان جمع یاران؛ شهر ما را کرده آذین شور جشن نیمه شعبان؛ ای که هستی ماه تابان یوسف در راه کنعان؛ سرزمین خاکی ما پیش پایت شد گلستان ... نماهنگ اشتیاق ویژه نیمه شعبان با صدای محمدحسین حقیقی و امید روشن بین.