ای همه خوبی تو را، پس تو که رایی که را، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و ثنا؛ یک پست اینستاگرام شاد برای نیمه شعبان با صدای محسن چاووشی