کاش زودتر آن روزِ موعود فرا برسد: بزنن نقاره، حرم بشه قیامت؛ رضا رضا بخونیم، مهدی بره زیارت ... نماهنگی زیبا با نوای مداح اهل بیت، سید امیر احمدنیا.