با به بکار بردن این تراشه‌ الکترونیکی در دستگاه‌های مختلف حتی نیاز به لمس دستگاه نیست و لمس انگشت خودتون کنترل دستگاه رو در اختیار میگیرد.