منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد؛ صبح همراه سحر خیز جوانش برسد؛ خواندنی تر شود این قصه از این نقطه به بعد؛ ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد... کلیپ شعرخوانی زیبای وحیدجلیلوند در مدح امام زمان.