کلیپ مولودی شاد عبدالرضا هلالی و جواد مقدم در شب میلاد حرضت علی اکبر و روز جوان.