کلیپ ویژه گرامی داشت شعار مقام معم رهبری در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی.