وقتی جناب خان در شب چهارشنبه سوری خانواده احلام رو سوزوند.