خیلی ایده ی جالبی بود به روشی که تیزی کنسرو و می گیره دقت کنید.اونا هم سیخ چوبی معمولی بود که وسیله یه بار مصرفی ها دارن.