بارون بارون، باز نم و نم با زبون ساده میگه. دور نباشیم ما ازهم قربون مهربونیهات.فدای نرمی صدات عمریه چشم به راتم. موزیک استوری عاشقانه بارون با صدای رضا صادقی.