بازی کاردستی هماهنگی چشم و دست جهت شناخت رنگ ها مناسب کودکان 2 تا 4 سال.